Učebné plány a osnovy

Učebné plány

Primárne vzdelávanie

 

vzdelávacia

oblasť

vyučovací predmet

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

RUP

voliteľné

ŠkUP

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

9

8

8

31

3

34

anglický jazyk

2

2

3

3

6

4

10

Matematika a práca

s informáciami

matematika

4

4

4

4

16

16

informatika

1

1

2

2

Človek a príroda

prvouka

1

2

3

3

prírodoveda

1

2

3

3

Človek a spoločnosť

vlastiveda

1

2

3

3

Človek a hodnoty

etická výchova/náboženská výchova/

náboženstvo

1

1

1

1

4

4

etická výchova-hodnotenie

1

1

1

1

4

4

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

1

1

2

2

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

4

4

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

6

Zdravie a pohyb

telesná výchova

2

2

2

2

8

8

základ

20

20

23

25

88

voliteľné (disponib.) hodiny podľa RUP

2

3

2

1

8

voliteľné (disponib.) hodiny podľa ŠkUP

3

4

2

2

11

spolu

23

24

25

27

99

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie

 

vzdelávacia

oblasť

vyučovací predmet

5. roč.

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

RUP

voliteľné

ŠkUP

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

6

5

5

5

6

24

3

27

anglický jazyk

4

4

4

4

4

15

5

20

nemecký jazyk/

francúzsky jazyk

2

2

2

2

8

8

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

5

5

5

21

2

23

informatika

1

1

1

1

4

4

Človek a príroda

fyzika

2

1

2

1

6

6

chémia

2

2

1

5

5

biológia

2

1

2

1

1

7

7

Človek a spoločnosť

dejepis

1

1

1

1

2

6

6

geografia

2

1

1

1

1

6

6

občianska náuka

1

1

1

1

4

4

Človek a hodnoty

etická výchova/

náboženská výchova/

náboženstvo

1

1

1

1

1

5

5

etická výchova-hodnotenie

1

1

1

1

1

5

5

Človek a svet práce

technika

1

1

1

1

1

5

5

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

4

4

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

5

5

Zdravie a pohyb

telesná výchova

2

2

2

2

2

10

10

základ

24

25

26

27

25

127

voliteľné (disponz.)

hodiny podľa RUP

3

4

4

3

5

19

voliteľné (disponz.)

hodiny podľa ŠkUP

3

4

6

5

5

23

spolu

27

29

32

32

30

150

 

Učebné osnovy

Učebné osnovy jednotlivých predmetov (okrem predmetov anglický jazyk a etická výchova- hodnotenie) sú tvorené vzdelávacími štandardami príslušných predmetov vzdelávania podľa inovovaných Štátnych vzdelávacích programov pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 1 a ISCED 2). Predmet anglický jazyk má (na rozdiel od štátneho vzdelávacieho programu) učebné osnovy vytvorené už od 1. ročníka. Predmet etická výchova-hodnotenie slúži na týždenné zhodnocovanie pokrokov žiakov v učení a poskytuje priestor na diskusiu žiakov o aktuálnom dianí v triede.