Aktuálne usmernenia

 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné predložiť po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov), pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia je potrebné predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.Prosíme rodičov, aby bezodkladne nahlasovali pozitívne prípady, bez ohľadu na deň a hodinu. Umožní nám to včas nastaviť adekvátny postup a ochrániť ďalších žiakov a zamestnancov školy.

 • Škola je v prevádzke od 7:15-16:30.
 • Prosíme rešpektovať posledný čas príchodu 8:00, kedy sa škola zamyká.
 • Odporúčame rodičom detí školského klubu plánovať si výber svojich detí na čas hneď po vyučovaní (ak dieťa nemá obed), ďalej o 13:20, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30.
 • Odporúčame rodičom a zamestnancom školy vyplniť cez aplikáciu EduPage tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény (zverejnené od 1.9. 2021).
 • Pri vstupe osôb do budovy (okrem zamestnancov školy) je potrebné vyplniť tlačivo písomné Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (tu, na stránke v časti Tlačivá, v škole pri vstupe alebo na stránke www.minedu.sk/skolsky-semafor) .

Ďalšie aktuálne usmernenia Ministerstva školstva:

 • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (okrem zelenej fázy), sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:
  1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo eškoly,
  2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ emailom na ekonomicke@veselaskola.sk,
  3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
 • Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
  Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy
  miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID19, rodič bezodkladne o tejto
  situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom
  identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.
 • Osobu s podozrením na ochorenie COVID19 (tzn. bola úzkym kontaktom osoby pozitívnej
  na ochorenie COVID19) môže určiť jedine regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo
  všeobecný lekár a následne musí byť táto skutočnosť oznámená škole zo strany osoby (rodiča  dieťaťa) s podozrením na ochorenie COVID19 .(triednej, triednemu, riaditeľovi školy 0910 565 611)
 • Pokiaľ bol žiak úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID19 mimo školy, vysoko
  odporúčame, aby absolvoval RTPCR test nariadený regionálnych úradom verejného
  zdravotníctva alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a minimalizoval tak riziko prenosu
  nákazy na pôdu školy.
 • Ak žiak/zamestnanec školy s podozrením na ochorenie COVID19 absolvuje RTPCR testu a výsledok je:
  a) negatívny rodič/zamestnanec informuje školu, žiak/zamestnanec pokračuje v 14dňovej karanténe, ale výučba pokračuje štandardným spôsobom,
  b) pozitívny rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom všeobecného
  lekára pre deti a dorast, ktorý rozhoduje o jej ukončení. Škola prechádza do Oranžovej
  fázy ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.
  V prípade, že žiak s podozrením na ochorenie COVID19 neabsolvuje RTPCR test, absolvuje
  14dňovú karanténu podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR
  a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár pre deti a dorast.

Viac informácii a tlačivá dokumentov na:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

V prípade otázok a nejasností neváhajte kontaktovať riaditeľa školy Mgr. Jozefa Čekana (0910 565 611)