Aktuálne usmernenia

  • Škola je v prevádzke od 7:15-16:30.
  • PROSÍME REŠPEKTOVAŤ ZAČIATOK VYUČOVANIA. POSLEDNÝ ČAS PRÍCHODU DO ŠKOLY JE 7:55.
  •  V priestoroch školy máme všetci prekryté horné dýchacie cesty rúškom.
  • Tlačivo o bezinfekčnosti (prostredníctvom DdupPage) rodič predkladá len v týchto prípadoch:

    a, po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

    b, pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti  a potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Viac na:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-27-5-2021/

  • Ak by bolo dieťa v styku s pozitívnou osobou, musí ísť do izolácie, aby nákazu nešírilo. Na ôsmy deň je potrebné, aby šlo na testy. V tom prípade má ospravedlnenú absenciu a rodič má nárok na pandemickú OČR.
  • Prosíme, ak člen Vašej rodiny príde do kontaktu s pozitívnou osobou, nechajte si dieťa doma a pri potvrdení ochorenia- priamo člena domácnosti, nám túto informáciu bezodkladne nahlasujte.

Ďakujeme.