Druhý stupeň

Náš prístup k žiakom a vzdelávaniu na druhom stupni

Zážitkové učenie prepájané s realitou:

-učenie je efektívne vtedy, ak sa spája s pozitívnym prežívaním žiakov a ak sa darí nájsť prepojenie s ich reálnym životom

-pri „mimolavicových formách“ je vzťah žiakov medzi sebou, žiakov a učiteľov, žiakov a školy humánnejší, žiaci sa prirodzenejšie prejavujú, sú zodpovednejší, podporujeme preto praktické aktivity v exteriéri, za poznaním často odchádzame do múzeí, laboratórií, firiem, inštitúcií, na exkurzie, prírodné a historické miesta…

-zaujímame sa o to, čo žiakov baví a zaujíma, aby sme im vedeli učivo prispôsobiť a umožnili im objavovať, skúšať, experimentovať, uplatňovať naučené v praxi

-prezentujeme poznatky globálne, nadpredmetovo, pristupujeme k témam a problémom spájajúc poznatky z viacerých predmetov a spájajúc poznatky z rôznych oblastí jedného predmetu

Učíme žiakov učiť sa, vedieme ich k zodpovednosti za svoje učenie a napredovanie:

-žiakov vedieme k tomu, aby čas využili čo najefektívnejšie a osvojili si väčšinu učiva už počas vyučovania v škole

-každý má svoj vlastný, jedinečný spôsob vnímania a zapamätávania si. Vedieme žiakov k spoznaniu a tréningu svojho vlastného štýlu učenia, ale zároveň trénujeme všetky druhy pamäti (vizuálnu, akustickú, priestorovú, pohybovú), podporujeme intrapersonálne aj interpersonálne učenie, čím zefektívňujeme, spríjemňujeme učenie

-žiaci sa spolupodieľajú sa na tvorbe materiálov podľa vzdelávacích štandardov, učia sa vytvárať si podklady k učeniu

-žiaci sa spolupodieľajú na určovaní termínov previerok- majú viac opravných pokusov, ak nie sú so svojimi výsledkami spokojní

-systematickým opakovaním zabezpečujeme zvládnutie základov učiva vo všetkých predmetoch v dlhodobom kontexte (po celkoch, štvrťrokoch, polroku, celom roku), aby mali žiaci výborný vedomostný základ pre ďalšie štúdium na strednej škole aj pre celý život

Zameriavame sa na vzťahy, spoluprácu, komunikáciu, prezentačné a rečnícke schopnosti:

-ak dieťa cíti a oceňuje úprimný rešpekt voči jeho osobnosti, prejavuje sa voči druhým s rovnakým rešpektom

-nič nie je pre život dôležitejšie ako naučiť sa spolupracovať s druhými ľuďmi, preto podporujeme vzdelávanie formou kooperatívneho učenia, čím aktívne trénujeme schopnosti potrebné pre pracovne úspešných ľudí súčasnej doby

-učenie skupinovou prácou je pre žiakov prirodzenejšie a príjemnejšie, prináša výhody nezámerného učenia, tréning komunikačných schopností, vyjednávania, schopnosti presadiť sa, prijímať kompromisy, rozvíja schopnosť stručne a výstižne prezentovať svoj názor či predstavu, prezentovať svoju prácu a prácu skupiny…

-udržiavame otvorené a priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi

-vedieme diskusie na aktuálne témy a triedne rady

Rešpektujeme rozdielne osobnosti a rozdielne edukačné možnosti žiakov:

-deti nie sú na rovnakej úrovni v rýchlosti vnímania a chápania pojmov, vzťahov, procesov, veríme však, že trpezlivosťou a individuálnym prístupom nakoniec každé dieťa skôr či neskôr učivo pochopí, každý má na osvojenie poznatkov toľko času, koľko potrebuje

-žiaci sa učia základné vedomosti zo zhrnutí učív, ktoré si môžu upravovať podľa svojho učebného štýlu

-po zvládnutí predpísaného základu môžu žiaci rozširovať svoje vedomosti a rozvíjať svoj talent doplnkovými úlohami, témami, činnosťami podľa vlastných preferencií

-rešpektujeme individuálne záujmy žiakov, podporujeme ich k čítaniu podľa vlastného výberu a písaniu tiež podľa vlastného gusta

Efektívne rozvrhnutý a využívaný čas:

-poznatky žiakov preverujeme prevažne písomne (pred tabuľou skúšame len ak si to vyžaduje žiak), čím šetríme veľa času

-ďalší čas získavame tým, že so žiakmi nepíšeme poznámky, ale ich žiakom dáme vytlačené

-vyučujeme v dlhších blokoch (90 min.), čo umožňuje dostať sa do väčšej hĺbky preberaných tém a javov

-dlhšie 40 minútové prestávky (dopoludňajšia polhodinová a obedňajšia hodinová) umožnia žiakom kvalitný oddych (dopoludňajšia vždy na čerstvom vzduchu), kedy sa môžu venovať vlastným témam, činnostiam a rozvíjať priateľstvá

Výborná spolupráca s rodinou:

-ušetríme rodičov od starostí s aktovkou, učebnicami, zošitmi a pomôckami, domov si žiaci nosia len zopár pracovných listov alebo listov so zhrnutiami učív v doskách alebo obaloch formátu A4

-všetky učebné pomôcky zabezpečuje škola

-domáce úlohy minimalizujeme a zadávame týždenne (nie denne), aby si v priebehu týždňa rodina sama mohla rozložiť svoj rodinný program podľa seba

-rodičia majú možnosť voľného vstupu do školy počas vyučovania

-individuálne konzultácie podľa potreby

Kvalitná angličtina:

-v čase po vyučovaní majú všetci žiaci 2 krát v týždni v menších skupinách hodiny angličtiny s anglickyhovoriacim lektorom z Anglicka (native speaker), hodiny v rozvrhu a hodiny po vyučovaní sú navzájom prepojené vo svojom obsahu aj metódach

-postupne zavádzame metódu CLIL- žiaci sa s angličtinou stretávajú na všetkých predmetoch