Hodnotenie štud. výsledkov

Hodnotenie študijných výsledkov žiakov

Hodnotenie žiakov prebieha v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Škola však minimalizuje využívanie hodnotenia ako motivátora školských výkonov. Kladie dôraz skôr na vnútorné motivátory výkonov ako sú prirodzená zvedavosť, túžba objavovať nové poznatky, vrodená schopnosť pracovať na sebe a rozvíjať jednotlivé schopnosti. Bohatá a pútavá podnetnosť sama motivuje deti k vnímaniu a reagovaniu. Deti sa učia prirodzene opakovaním po druhých a vzájomne sa pri učení ovplyvňujú. Sú vedené k tomu, aby sa učili samé pre seba, pre svoje vlastné porozumenie svetu a úspešné fungovanie v súčasnom aj budúcom živote.

K hodnoteniu študijných výsledkov žiakov pristupujeme s citom. Usilujeme, aby sa hodnotením a dosahovanými výsledkami nepodporovala súťaživosť medzi žiakmi či nenarúšala súdržnosť a prijatie všetkých žiakov v triednych kolektívoch. Legislatívou definovanú požiadavku hodnotenia na prvom stupni realizujeme slovne priebežným aj celkovým hodnotením žiakov. Súčasťou polročného aj koncoročného vysvedčenia je aj slovný komentár formulovaný vždy konštruktívne a povzbudzujúco, s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka, pozitívne motivujúci k ďalšiemu vzdelávaniu.

Nevyhnutnú klasifikáciu študijných výsledkov žiakov na druhom stupni realizujeme po ich dôkladnej príprave, pričom žiaci majú možnosť podieľať sa na určovaní rozsahu, termínov a foriem hodnotenia.

Pri hodnotení žiakov kladieme dôraz na vlastné sebahodnotenie žiakov. Žiaci sa aj prostredníctvom vlastného hodnotenia učia všímať si svoje vlastné pokroky, vytvárajú si nadhľad nad svojim učením, rozvíjajú si svoje metakognitívne procesy (procesy, ktoré umožňujú riadiť vlastné učenie a poznávanie). Priebežne počas vyučovacieho dňa sa učia komentovať ako sa im darí, zhodnocujú svoje pokroky, uvedomujú si, čo sa im darí získať, dosiahnuť, čo im dáva zabrať.

Sebareflexii, zhodnocovaniu svojho napredovania a úspešnosti pri učení a nadobúdaní vedomostí, schopností škola pravidelne vymedzuje čas každý piatok na hodine etická výchova-hodnotenie.

Aby bolo možné zaznamenávať a vyhodnocovať individuálne pokroky žiakov v priebehu času, má každý žiak svoje portfólium. Do portfólia si žiaci zakladajú svoje práce, ktoré dokazujú ich pokroky v učení (výtvory, projekty, pracovné listy, domáce týždenné pracovné listy, opakovacie cvičenia a pod.). Žiaci s portfóliami pracujú samostatne, podľa potreby zhodnocujú svoje pokroky, pracujú s nimi aj pri spoločných zhodnocovacích aktivitách triedy.