Najčastejšie kladené otázky

Je Veselá škola alternatívnou školou?

Pre Veselú školu sú charakteristické znaky alternatívnych škôl:

Učiteľ je v role poradcu, partnera a skúsenejšieho staršieho kamaráta (nie v role absolútneho nositeľa pravdy).

Žiak má možnosť rozhodovať o poradí a rozsahu zadaných úloh (nie je nútený presne plniť učiteľom jednoznačne definované inštrukcie).

Dôraz na objavovanie vecí a vnútornú motiváciu (nie vonkajšiu motiváciu v podobe známok).

Dôraz na spoluprácu v skupinách (nie na výkonovú súťaživosť).

Využívanie iných priestorov na vzdelávanie než sú školské triedy (exteriér školy, exkurzie, výlety…).

Rozvrh a organizácia dňa vychádza zo záujmov detí a flexibility ich potrieb.

Dôraz na rozvoj tvorivosti a iniciatívy žiakov a učiteľov.

Veselá škola využíva skúsenosti rôznych alternatívnych prístupov a inovatívnych škôl, kombinuje ich, nepridržiava sa však striktne žiadnych teoretických vplyvov, škôl alebo osobností z oblasti pedagogiky či psychológie. Ponecháva si otvorenosť a slobodu pri voľbe postupov, aby tak mal tím kreatívnych a demokraticky zmýšľajúcich učiteľov v spolupráci s deťmi a rodičmi možnosť vytvoriť súčasnú, modernú školu so svojim jedinečným rázom a originalitou.

Naučí Veselá škola žiakov toľko, koľko vedia žiaci na bežných základných školách?

Naučí a naučí ich aj oveľa viac. Škola využíva netradičné a inovatívne prístupy k vzdelávaniu, ale zároveň garantuje plnenie štátom predpísaných učebných plánov a učebných osnov.  Pri napĺňaní predpísaných štandardov hľadá možnosti ako ich dosiahnuť pre deti príjemnými metódami vzdelávania a umožniť im zároveň v prijateľnej miere si plniť svoje vlastné predstavy o učení. Žiaci budú mať možnosť si samostatnejšie regulovať tempo postupovania, môžu efektívnejšie využívať svoje dobré dni, kedy zvládanu viac, bude im umožnené napredovať aj rýchlejším tempom, ako je predpísané. Škola zabezpečuje, aby bolo zvládnuté všetko predpísané, ale nebude stanovovať horný strop napredovania detí.

Ďalej bude škola žiakov podporovať v tom, aby rozvíjali svoje individuálne schopnosti a záujmy. Budú si voliť, či budú pracovať individuálne, vo dvojici s kamarátom alebo v skupine záujmovo podobných, či vedomostne rovnako zdatných detí. Budú vedené k tomu, aby si samé vytvárali postupy, ktoré ich vedú k dobrej výkonnosti. Deti budú motivované samotným záujmom o javy a informácie, vedené k vytváraniu pokojnej skupinovej pracovnej atmoféry, k dobrým pracovným návykom, k preberaniu vlastnej zodpovednosti za svoje výsledky. Správna motivácia, citová pohoda a zodpovednosť za svoje napredovanie predurčujú deti aj k lepším učebným výsledkom.

Úspechy dieťaťa sú zároveň závisia aj od podpory štúdia v rodine. Úzkou spoluprácou s rodinou, vieme dohodnúť domáce postupy individuálne tak, aby presne vyhovovali danému dieťaťu a jeho potrebám a aj domáce učenie účinne prispievalo k pokrokom dieťaťa.

Vydržia sa žiaci učiť v 90 minútových blokoch? Akým spôsobom budú spájané hodiny do blokov?

90 minútové bloky sú na niektorých školách bežne využívané. 90 minútové bloky umožnia vytvoriť lepšiu nadväznosť postupov, za dlhší časový interval sa dostať do väčšej hĺbky preberaných javov. Prestávkou hneď po 45 minútach a rozbehnutím vlastných aktivít cez prestávku žiaci strácajú koncentráciu a opäť im chvíľu trvá, kým sa dostanú do pracovného tempa. Efektívnejšie je teda pracovať v dlhších blokoch, pričom sú vzdelávacie činnosti volené tak, aby boli pre deti zaujímavé, a aby pri nich deti zažívali zmeny. Činnosti preto nestihnú byť príliš zaťažujúce, alebo nudné. V rámci 90 minútových blokov si žiaci môžu uspokojovať biologické potreby, napiť sa, ísť na toaletu, oddýchnuť si medzi naročnejšími činnosťami. Ak majú splnené predpísané povinnosti, môžu si sami voliť činnosti, učiť sa podľa svojho výberu, pomáhať spolužiakom, alebo len oddychovať.

Dlhšie časové bloky zároveň umožnia predĺžiť prestávky, ktoré tak môžu viac napĺňať potreby detí- dlhší pobyt vonku v prírode, aktívny pohyb, rozhovory a hry s kamarátmi.

Do blokov sú spájané väčšinou 2 klasické vyučovacie hodiny toho istého predmetu.

Majú žiaci motiváciu učiť sa bez známok?

Na prvom stupni sledujeme štátom definovanú podmienku hodnotenia a klasifikácie slovným hodnotením, slovný komentár je aj súčasťou vysvedčenia. Hodnotenie ponímame ako „meranie“ zvládania štandardov, ktoré nie je v centre pozornosti samotných detí. Deti neorientujeme na snahu o súťaženie a dosahovanie dobrých známok (v horšom prípade na vyhýbanie sa zlým známkam), našim cieľom je vytvárať vnútornú motiváciu k učeniu a vzdelávaniu, učiť sa pre radosť a pre vlastný prospech z učenia a napredovania. V škole využívame zrkadielka vedomostí- obsahy vyučovacích štandardov a tie majú žiaci hodnotené slovne, u štvrtákov aj percentuálne, a na druhom stupni aj známkou. Vedieme žiakov k tomu, že je to ich súkromná a individuálna záležitosť, ako si budú predpísané obsahy osvojovať. Ak nie sú spokojní, môžu na osvojovanom učive ešte popracovať.

Na druhom stupni štát predpisuje klasifikáciu známkami. Klasifikáciu budeme ponímať ako „meranie“ zvládnutia štandardov a budeme ju uskutočňovať po dohode so žiakmi. Cieľom nebude žiakov nachytať nepripravených, ale dať im dostatok priestoru, aby dosiahli dobrý výkon. Učivo budeme systematicky opakovať a vyžadovať, aby boli vedomosti žiakov trvalé.

V štvrtom a deviatom ročníku budeme žiakov postupne pripravovať na náročnejší prístup k známkovaniu, aby očakávaný prechod na druhý stupeň a na strednú školu zvládli bez ťažkostí.

O motivácii a známkach: Deti majú v sebe prirodzenú motiváciu sa učiť a zlepšovať. Škola by mala vytvárať vhodné podmienky, aby boli jednotlivé poznatky pre deti zaujímavé, aby jednotliví učitelia žiakom predávali svoj pozitívny postoj k učeniu a svoje nadšenie pre vlastný vyučovací predmet. Dieťa sa prirodzene dokáže prispôsobiť pracovným návykom v skupine. Vníma a prijíma nové podnety a informácie, necháva sa ovplyvňovať učiteľom, ostatnými spolužiakmi, prirodzene nasáva kvantum informácií. Má záujem denne si trénovať a zlepšovať svoje schopnosti. Ak si niekto nedokáže predstaviť ako sa dá učiť bez známok, môže si porovnať úroveň 3 ročného dieťaťa pred nástupom do škôlky s úrovňou 6 ročného predškoláka. Ten veľký posun vo všetkých schopnostiach bol možný pravidelným tréningom a podnetnosťou prostredia bez motivovania známkami.

Vonkajšia motivácia známkami odrádza veľa žiakov, známky podporujú súťaživosť medzi deťmi a nepriaznivo vplývajú na vzťahy žiakov v triede. Časť žiakov tvorí elitu, ktorá dosahuje dobré známky bez väčšej námahy. Šikovní žiaci známky dosahujú bez námahy, čo oslabuje ich snaženie a skresľuje ich sebavedomie. Dobrí žiaci sa často prehnane zameriavajú na dosahovanie dobrých známok a pritom si nanachádzajú dostatok priestoru na venovanie sa tomu, čo ich skutočne zaujíma a baví, nespoznávajú svoje silné stránky, nie sú si vedomí svojej výnimočnosti a nerozvíjajú svoj talent. Veľa žiakov ostáva frustrovaných, aj keď vynakladajú enormné úsilie, aby dosahovali dobré známky.

Ani vo Veselej škole nebudú mať všetci žiaci záujem o všetky predmety. Budeme však usilovať, aby sme im pomáhali nájsť to, čo ich baví, podporili v tom, v čom sú dobrí, a aby sme ich od toho, čo ich nebaví, alebo k čomu nemajú vlohy, známkami ešte viac neodradili.

Budú si žiaci učiteľov vážiť, keď im budú tykať?

Žiaci a učitelia spolu trávia veľa času a stávajú sa navzájom blízkymi osobami. Tykanie je prirodzené a typické pre zdravé, otvorené, rovnocenné vzťahy. Úcta a tykanie nie sú v priamej súvislosti. Dieťa si pri forme tykania môže dospelého vážiť, dospelý pre neho bude predstavovať vzor správania a dieťa sa ním nechá viesť (podobne ako rodičom, ktorému tiež tyká). Na druhej strane vykanie nezaručuje úctivé správanie sa žiakov voči učiteľom. Bežne si žiaci učiteľov, ktorým vykajú, často nevážia, nerešpektujú ich pokyny, vysmievajú sa im a pod. Vo Veselej škole učitelia formujú úctu a morálku svojim príkladom, vysvetľovaním, trpezlivým a dôsledným vyžadovaním vhodného správania. Vzájomná úcta medzi žiakmi a učiteľmi je mimoriadne dôležitá pre ich vzájomnú spoluprácu.

Budú žiaci pokračovať v daných priestoroch až do deviateho ročníka?

Dané priestory interiéru aj exteriéru poskytujú vhodné podmienky na vzdelávanie. Majú kapacity na to, aby sa škola postupne rozrástla do počtu 9 ročníkov s jednou triedou v ročníku.

Nebudú si žiaci základnej školy prekážať so stredoškolákmi?

Pohyb žiakov počas prestávok, vyučovania, obedovania je uspôsobený tak, aby sa žiaci navzájom nerušili a minimalizoval sa ich stret. Škola bude využívať vlastný vchod, vlastné WC, nepriechodnú chodbu, vlastný priestor a čas k stolovaniu v jedálni a pod..

Váš prístup je odlišný od bežných škôl. Zvládnu deti prechod na strednú školu? Budú sa deti vedieť prispôsobiť?

Na strednú školu nastupujú študenti vo veku, kedy už bez problémov zvládnu 45 minútové hodiny sedieť v lavici a ich práca je postavená prevažne na samoštúdiu. Učitelia k žiakom pristupujú s väčšou úctou ako na základných školách, vykajú im, teda ich pozície sú rovnocennejšie ako na základnej škole. Počas vzdelávania vo Veselej škole budeme žiakov viesť k tomu, aby mali dobrý vedomostný základ a vedeli sa efektívne učiť (mali vyvinutý vlastný štýl učenia sa), čo ich predurčí aj pre úspešné pokračovanie v štúdiu na strednej škole. Vzhľadom aj k tomu, že budú vedení k úctivému zaobchádzaniu s ľuďmi a k spolupráci so skupinou, predpokladáme, že budú úspešní v učení a sociálne zrelí. V porovnaní so žiakmi z tradičných škôl môžu pôsobiť sebaistejšie, budú schopní otvorenejšie rozprávať s pedagógmi, budú vedieť lepšie vyjadriť svoj názor.

S akými financiami treba rátať?

85 eur mesačné školné– zahŕňa všetky učebné pomôcky (rodič nič nekupuje), hygienické potreby, náklady na školské akcie, ovocno-zeleninové desiaty, jeden 90 minútový blok s native speakrom

18 eur mesačne na činnosť ŠKD

-štandardný poplatok za obedy

Skutočne žiaci nenosia do školy nosiť aktovky?

V triedach budú uspôsobené úložné priestory na všetky učebné pomôcky a prezúvky žiakov. Žiaci prvého stupňa prenášajú raz v týždni domáce úlohy (zošit, pracovné listy) v obale A4. Žiakom druhého stupňa postačujú na prenášanie aktuálne preberaných pracovných listov alebo súhrnov z učív papierové alebo plastové dosky formátu A4.