Základné údaje

Veselá škola s oficiálnym názvom Súkromná základná škola, Volgogradská 3, Prešov je aj so svojou súčasťou Súkromným školským klubom detí zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 22. 6. 2016 s termínom začatia činnosti od 1. 9. 2017. Zriaďovateľom školy je fyzická osoba, Mgr. Lucia Pribullová.

Škola začínala v sídle Pod Kalváriou 36, Prešov. Po troch rokoch svojej činnosti bola sa presťahovala na ulicu Volgogradskú.

Veselá škola– pri vzdelávaní postupuje podľa učebných plánov a učebných osnov Štátneho školského vzdelávacieho programu. Vzdelávanie prebieha v klasických počtoch žiakov a zloženie žiakov sa od zloženia žiakov v bežných základných školách neodlišuje.

Veselá škola uplatňuje princípy humanistickej výchovy a vzdelávania. Dáva si za svoj cieľ podporovať v deťoch prirodzený záujem o nové poznatky, radosť z učenia a objavovania. Pri vzdelávaní sa orientujeme na vnútornú motiváciu žiakov, usiluje uspokojovať prirodzenú túžbu po poznaní detí. Pohodu pri učení a efektivitu učenia dosahuje podporou prirodzeného pohybu, rôznorodosťou zmyslového vnímania, spoločenskosťou detí a zmenami prostredía pri učení. Vyučujeme žiakov na všetkých vyučovacích predmetoch aktivitami, ktoré využívajú celé telo a vnemy z viacerých zmyslov- pohybové hry, dramatizácia, tanec, spev, výtvarná činnosť, spoločenské hry… čím uspokojujeme intelektové aj citové potreby detí. Využívame naplno a efektívne čas v škole, aby sme v domácom prostredí umožnili žiakom dobre si oddýchnuť  a rozvíjať sa podľa vlastných predstáv.

Na druhom stupni sa zameriavame na poznávanie a rozvoj silných stránok jednotlivých žiakov. Dávame im dostatok priestoru na to, aby mohli vyniknúť v tom, v čom sú dobrí a čo ich baví. Aktívne pracujeme na vytváraní individuálnych učebných štýlov žiakov. Žiaci spoznávajú, aký spôsob učenia im prináša dobré výsledky (vizuálny, auditívny, slovný, pohybový, interpersonálny typ), aby sa vedeli efektívne učiť a boli dobre vybavení aj na štúdium na ďalších školách. Preberané učivo prehľadne tlačíme do súhrnných pracovných listov- zhrnutí, ktoré sú predmetom častého opakovania a tvoria hodnotnú základňu pre vyššie vzdelávanie. Pri preverovaní poznatkov sa vyvarujeme stresu, žiaci majú na prípravu dostatok času, viac príležitostí na doučenie sa a opravu známok, s ktorými sami nie sú spokojní. Prepájame poznatky s reálnym životom, preto zo školy za poznaním odchádzame- múzeá, laboratóriá, firmy, inštitúcie, prírodné a historické miesta.

☼ ☼ ☼

Vzdelávame žiakov príjemnými aj hravými metódami, čím v nich vytvárame pozitívny vzťah k učeniu.

Uprednostňujeme kooperatívne vyučovanie (pred frontálnym), rozvíjame tak sociálne zručnosti žiakov, učíme ich vzájomne spolu dobre vychádzať a spolupracovať.

Predstavujeme žiakom rôzne učebné štýly a pomáhame im vytvoriť si svoj vlastný efektívny štýl učenia, aby sme ich dobre pripravili pre ďalšie úspešné vzdelávania na stredných školách.

Staviame na vnútornej motivácii žiakov k učeniu, radosti z učenia, objavovania. Odmietame motivovanie prostredníctvom odmien a trestov, prostredníctvom dobrých a zlých známok alebo súťaživosťou medzi žiakmi. Odstraňujeme strach a obavy z vlastného zlyhania, chyby akceptujeme ako príležitosť na učenie.

Učitelia jednajú so žiakmi otvorene z rovnocennej pozície. Vystupujú skôr v role staršieho skúsenejšieho kamaráta než v role neomylnej autority. Učitelia a žiaci sa navzájom oslovujú krstnými menami, tykajú si.

Prepájame učivo s reálnym životom, odchádzame “za poznaním” na rôzne prírodné, kultúrne, historické miesta, navštevujeme exkurzie, stretávame sa s ľuďmi z rôznych oblastí.

Časový harmonogram dňa rešpektuje potreby detí- 90 minútové bloky oddelené dlhšími prestávkami s možnosťou voľnej hry detí a pohybom na čerstvom vzduchu.

Do školy žiaci nenosia aktovky, pomôcky ostávajú v škole, domov si nosia len týždenné domáce pracovné listy a zhrnutia učiva.

Podporujeme prirodzený pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu počas prestávok aj počas vyučovania. Využívame exteriér školy ako priestor na vzdelávanie, žiaci často pobývajú v prírode v okolí školy a rieky Torysa.