Poplatky

ŠKOLNÉ (60 – 95 eur) – do 15. dňa v mesiaci na číslo účtu školy SK19 5600 0000 0049 0794 9001, do poznámky sa uvedie: skolne – meno dieťaťa

– zahŕňa všetky učebnice a učebné pomôcky (rodič už nič nedokupuje), písacie a výtvarné potreby, hygienické potreby, poplatky za školské akcie, ovocno-zeleninové desiaty (deti do školy nenosia desiaty ani tekutiny), výučba angličtiny s native speaktrom (jeden 90 minútový blok týždenne)

POPLATOK ZA ŠKD (18 EUR) – do 15. dňa v mesiaci za daný mesiac na číslo účtu školy SK19 5600 0000 0049 0794 9001, do poznámky sa uvedie: SKD – meno dieťaťa

POPLATOK ZA OLOVRANTY – uhrádza sa štvrťročne podľa individuálnej spotreby dieťaťa. konkrétna výška sumy k úhrade je k štvrťroku zaslaná rodičovi. Rodič sumu uhrádza na číslo stravovacieho účtu školy SK36 5600 0000 0049 0794 2002. Priebežnú spotrebu si rodič môže preveriť u vychovávateliek.

POPLATKY ZA OBEDY sa uhrádzajú na účet jedálne (v časti „Obedy“)

Tlačivá Žiadostí o zníženie poplatkov z dôvodu súrodeneckej zľavy a sociálnej núdze

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- súrodenecká zľava

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD sociálna núdza

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- sociálna núdza