Spolupráca s rodinami žiakov

Spolupráca s rodinami žiakov

Škola prezentuje otvorenosť voči rodinám detí a rodičia sú v škole vítaní. Rodičia sú pravidelne informovaní o vzdelávacích plánoch a cieľoch vzdelávania prostredníctvom týždenných pracovných listov alebo na rodičovských stretnutiach, ktoré sa konajú jedenkrát mesačne. V prípade otázok, nejasností môžu konzultovať priebeh vzdelávania a napredovanie svojho dieťaťa osobne, prostredníctvom telefonátov a e-mailov. Vítame nápady rodičov ako obohatiť vyučovací proces, rodičia môžu vstúpiť do vyučovania ako pozorovatelia alebo aj byť vo vyučovacom procese v spolupráci s učiteľom priamo aktívnymi.

Škola usiluje znížiť záťaž školy na rodinný život detí, preto škola zabezpečuje nákup pomôcok na prácu žiakov v škole. Žiaci do školy nenosia školské aktovky, na knihy a učebné pomôcky sa využívajú odkladacie priestory v triedach, čím sa eliminuje domáce kontrolovanie, usporiadavanie školských učebníc, zošitov a pomôcok, ako aj záťaž v dôsledku nosenia aktoviek. Rešpektujúc individuálne rodinné programy žiakov (záujmové aktivity, potrebu oddychu) sú na prvom stupni školské úlohy na popoludnie zadávané v podobe týždenných, nie denných zadaní, čo väčšina detí zvláda v školskom klube. Rodina má tak väčšiu voľnosť pri organizovaní svojho rodinného života. Na druhom stupni sa domáce úlohy viažu v každom predmete len na jeden deň v týždni. Najdôležitejšie poznatky sú deťom prehľadne spísané do ročníkových Zhrnutí. Zhrnutia z učiva umožňujú rodičom sledovať úroveň zvládania učiva u svojho dieťaťa.