Tlačivá

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (prosíme použite Edupage)

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

Zápisný lístok stravníka

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Dotazník o odchode dieťaťa z ŠKD

Ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní

Priepustky ŠKD

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- sociálna núdza

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD sociálna núdza

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- súrodenecká zľava

Neúčasť na vyučovaní

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania