Tlačivá

splnomocnenie na preberanie samotestov

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Zápisný lístok stravníka

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Dotazník o odchode dieťaťa z ŠKD

Ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní

Priepustky ŠKD

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- sociálna núdza

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD sociálna núdza

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD

Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- súrodenecká zľava

Neúčasť na vyučovaní