Voľby do rady školy

Oznam rodičom a zamestnancom školy

Zriaďovateľka Súkromnej základnej školy, Volgogradská 3, Prešov vyzýva na voľby členov rady školy podľa § 1 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z. Voľby sa budú konať z toho dôvodu, že okrem jednej členky (zástupkyne učiteľov) sa pôvodní členovia, zástupcovia rodičov a učiteľov, vzdali svojej činnosti v Rade školy a tiež činnosť rady školy končí svoje funkčné obdobie v decembri 2021. Zohľadňujúc tieto skutočnosti a zhoršujúcu sa pandemickú situáciu bol stanovený termín uskutočnenia volieb členov rady školy na deň 23. 9. 2021 (štvrtok) o 16:00 h. Svoje návrhy kandidátov, rodičia za rodičov a pedagógovia za pedagógov (je možné nominovať aj samého seba), môžete podľa § 1 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. predkladať po ich súhlase do termínu 22. 9. 2021 (streda) do 12:00 h. riaditeľovi školy (pre prevzatie tlačiva pri vchode do školy kontaktujte riaditeľa školy 0910 565 611).

V Prešove dňa 14. 9. 2021                                                                    Mgr. Lucia Pribullová

 

Tlačivo návrh a súhlas tu (formát pdf a odt):

Návrh na kandidatúru a súhlas kandidáta

Návrh na kandidátúru a súhlas s kandidatúrou

 

ČINNOSŤ RADY ŠKOLY:

Rada školy sa vyjadruje ku skutočnostiam, ustanoveným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.. Riaditeľ predkladá rade školy na vyjadrenie:

  • návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried (maximálne a minimálne počty detí alebo žiakov sú uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ),

  • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu (definované v školskom zákone v § 5 až § 8, štátne vzdelávacie programy sú zverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu),

  • návrh rozpočtu,

  • správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 9/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 z. z.),

  • správa o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia (zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení),

  • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,

  • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

  • návrh na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky alebo zaradenie do siete (§ 15 až § 23 zákon č. 596/2003 Z. z. – Sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky, zaraďovanie, vyraďovanie a zmeny v sieti).

Na čo rada školy nemá kompetencie:

Rady školy nemajú kompetenciu vykonávať kontroly podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Rady školy plnia len funkciu verejnej kontroly v súlade s § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.. Ak sa na radu školy obrátia zamestnanci alebo rodičia s informáciou o pochybení zo strany školy, odporúča sa, aby ju rada školy v odôvodnených prípadoch podstúpila orgánom kompetentným na kontrolu. Predovšetkým vedeniu školy, poprípade Štátnej školskej inšpekcii alebo ďalším kompetentným orgánom.

Rada školy nemá kompetenciu vstupovať za účelom kontroly do výchovno-vzdelávacieho procesu, kabinetov, zariadení školského stravovania a pod.

Rada školy nemá kompetenciu riešiť sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Stáva sa, že sa na radu školy obrátia „ich voliči“ so sťažnosťami na prácu učiteľa, riaditeľa, na šikanovanie žiaka a pod.. Rada školy by mala postupovať podobne ako v prvom prípade, aby sa predišlo nedorozumeniam a v prípade preukázania pochybenia sa situácia riešila.

Rada školy nerieši problémy, ktoré patria výhradne do kompetencie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, jeho zástupcov alebo zamestnávateľa, napríklad podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z., určovanie úväzkov pedagogických zamestnancov, pracovno-právne vzťahy, platové náležitosti zamestnancov a pod.

Rada školy nemá kompetenciu vyhlasovať výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Je to kompetencia zriaďovateľa.

Rada školy nemôže zabezpečovať voľby do novej rady školy, ak jej končí funkčné obdobie. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ, voľby zabezpečuje riaditeľ podľa vyhlášky č. 291/2004 Z. z.

Rada školy nemá kompetenciu ukladať úlohy riaditeľovi ani zamestnancom.