Vyberanie detí zo školy a z ŠKD

Počas mimoriadnych opatrení rodičia do budovy školy nevstupujú. Vyberanie detí zo školy počas vyučovania je prostredníctvom emailového/telefonického kontaktu s triednym učiteľom. Vyberanie detí z ŠKD je za pomoci personálu školy pri vstupe do budovy alebo cez telefónne čísla uvedené na dverách. V prípade, že na škole visí oznam o pobyte detí z daného ročníka na školskom dvore, preberajúca osoba netelefonuje, ale ide si pre dieťa dozadu na školský dvor osobne, aby preberajúceho zazrela vychovávateľka alebo vychovávateľ.