Zameranie vyuč. procesu

Vo vyučovacom procese sa zameriavame na viacero oblastí.

rozvoj jazykových zručnosti– čitateľské aj pisateľské schopnosti, v slovenskom aj anglickom jazyku, aktívnu prácu s textom, rozvoj rečníckych, argumentačných a prezentačných schopností

rozvoj sociálnych zručností- aktívne rozvíjame schopnosti žiakov vychádzať dobre medzi sebou navzájom, aj s inými ľuďmi

prepájanie poznatkov so skutočným životom- preferujeme formy a metódy, ktoré vychádzajú z reálneho života, učíme aplikovať poznatky do praktického života, cestujeme na reálne miesta, spoznávame reálnych ľudí z rôznych profesií

podporu samostatného a kritického myslenia– žiaci sú vedení k samostatnému vyhľadávaniu informácií, triedeniu informácií z viacerých zdrojov, spracovávaniu informácií, vyvodzovaniu a vyjadrovaniu vlastných názorov a postojov, hľadaniu riešení problémových úloh

podporu tvorivosti– žiaci sú podporovaní v tvorbe rôznych druhov projektov, majú možnosť tvorivo obohacovať vyučovací proces, podávať návrhy na efektívne vzdelávanie

pozitívne vnímanie a prežívanie skutočnosti– podporujeme pocit vlastnej hodnoty každého, budujeme na silných stránkach, zameriavame sa viac na podarené výkony, pokroky a úspechy než na chyby a nezdary, vyhľadávame metódy, formy a obsahy obojstranne príjemné tak pre deti ako aj vyučujúcich

podporu vlastnej aktivity žiakov– žiaci sú vedení k tomu, aby postupne sami preberali zodpovednosť za plánovanie, organizovanie a vyhodnocovanie postupov a výsledkov svojho učenia sa, rozvíjame ich vnútornú motiváciu a autoreguláciu

spolupodieľanie sa žiakov na rozhodovacích právomociach- žiaci sú vedení k tomu, aby sa podieľali na voľbe metód, postupov, obsahov vyučovania, hodnotenia výsledkov ako aj na organizácii vyučovania a tvorbe zásad triedneho spolužitia. Spoločnou zodpovednosťou za učebné výsledky a efektívne fungovanie kolektívu predchádzame výchovným problémom a vedieme žiakov k zodpovednosti.