Zasadnutie rady školy

Dňa 23. 6. 2022 o 16:30 sa v priestoroch školy uskutoční plánované zasadnutie rady školy.

Obsah stretnutia:

Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie.

Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu.

Informácia o využívaní priestorov školy počas školského roka v mimovyučovacom čase.