Zriaďovateľ

ja-v-kancli

Zriaďovateľka: Mgr. Lucia Pribullová

Veľmi by sa mi páčilo, keby sa nám spoločne podarilo vytvoriť školu, do ktorej by sme všetci chodili s radosťou a pozitívnym očakávaním. Keby sa Veselá škola stala príjemným miestom, kde sa bude všetkým dobre učiť a tvoriť. Deťom budeme poskytovať širokú škálu podnetov a zážitkov, aby v ich pestrosti hľadali, spoznávali a rozvíjali to, čo ich baví. Učiteľom zas poskytneme priestor pre využitie svojej kreativity a sebarealizáciu. Každý vyučovací predmet môže byť pre deti pútavý a atraktívny, ak pri jeho vyučovaní samotné deti intenzívne vnímame, počúvame, zohľadňujeme ich predstavy a spolupracujeme s nimi. Ak sa deti pri vzdelávaní stanú našimi partnermi, prispievajú množstvom nápadov ako zefektívniť vzdelávanie a sú schopné samé uskutočňovať vo vzdelaní voľby, ktoré ich privedú k úspechu.“ Lucia, august 2016

ja retuš„Či sa mi podarilo naplniť svoje očakávania od Veselej školy? Po 4 ťažkých rokoch rozbiehania školy rada konštatujem, že Veselá škola si vytvorila svoj typický a jedinečný charakter a obhájila sa ako alternatívna prešovská škola. Teší ma, že deti chodia do školy rady a po prázdninách sa jej nevedia dočkať. Teším sa, že by sa nám prišiel vhod pracovník vyhadzovač, lebo deti zo školy nechcú dobrovoľne odchádzať, čo niektorých rodičov vytáča :-). Tiež ma teší, že naši žiaci dosiahli pri pohode, ktorú v škole pri učení máme aj dobré výsledky v monitore. Ako psychologička si vážim, že prostredie v škole je pre deti bezpečné a ozaj priaznivé pre ich vývin. Na druhej strane a trochu so sklamaním musím konštatovať, že Veselá škola nie je vhodná pre každé dieťa, pre každého rodiča, ani pre každého učiteľa. A že súlad vzájomných očakávaní je nevyhnutnou podmienkou dobrej spolupráce. Z tohto poznania sme ostali posilnení a vieme ho využiť pri prijímaní nových členov do našej školskej rodiny. Som veľmi vďačná za silný, spolupracujúci a motivujúci kolektív učiteľov, ktorý sa rokmi vytvoril. Aj po štyridsiatke chodím denne do školy a rada :-)“ Lucia, august 2020

Kontakt: lucia.pribullova@veselaskola.sk, 0911 868 922, Pozitívne rodičovstvo FB

Profesný životopis:

1998 – 2003 – štúdium psychológie na FFPU v Prešove

2003 – 2006 – práca poradenskej psychologičky v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove (klientela detí a žiakov bežných materských a základných škôl)

2003 – 2007 – psychoterapeutické štúdium v Adlerovskej psychoterapii („Tu sa formovalo moje vnímanie rovnocennosti vo vzťahoch a demokratické ponímanie výchovy a vzdelávania.“)

2006 – 2012 – materská dovolenka s dvoma synmi

od 2008 – vedenie rodičovských skupín, tzv. kurzy rodičovstva, resp. Pozitívne rodičovstvo

2014 – 2017 – poradenská psychologička v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej v Prešove (klientela detí, žiakov a študentov od 2 rokov do dospelosti s diagnózou poruchy reči, poruchy učenia alebo so sluchového postihnutia)

2014-2017 – školská psychologička na Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej (MŠ, ZŠ, ŠZŠ,SOŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami učenia, so sluchovým postihnutím)

2017+ Veselá škola 🙂